Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI     ELCOMETER
AKO
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju, więcej informacji można znaleźć w naszym

sklepie.

KONTAKT
[Sklep][Powrót][Spełniane normy][Grubość powłok][Przyczepność][Czystość i profil podłoża][Pomiar koloru i połysku][Twardość, zarysowanie][Klimat (temp. i wilgotność)][Komory i piece][Pomiar lepkości][Mierniki ultradźwiękowe][Grubość ścianki][Szczelność powłoki][Aplikatory, karty Leneta][Wzorcowanie][Serwis mierników][Kontakt][Pytania/Zamówienia][Zastrzeżenia prawne][Definicje][Karty kolorów RAL][Szukaj]
Dystrybutor w Polsce.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies.
 
Pomagamy mierzyć.Szybka wysyłka w całym kraju od 2006
Szukaj

BADANIE ZAPYLENIA PODŁOŻA

Badanie zapylenia przeprowadza się przyrządem Elcometer 142. Taśmę dociska się do podłoża z odpowiednią siłą rolką Elcometer 145
Elcometer 145 rolka dociskowa- wózek

Badanie czystości podłoża, test na skażenia jonowe np.  chlorki, test Bresla, badanie zapylenia, badanie profilu powierzchni Ra i Rz.

Spełniane normy:
AS3894.6-C, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83), ISO 8502-3, US Navy PPI 63101-000

BADANIE CZYSTOŚCI PODŁOŻA i JEGO SKAŻEŃ JONOWYCH

Dostępne są urządzenia do badania zawartości soli (skażenie jonowe) Elcometer 130, testy Bresla - Elcometer 138, zestawy do pomiaru pH, stężenia jonów Fe (żelazo) , chlorków Cl, siarczanów , azotanów, amin, Elcometer 134 CSN Chloride, Sulphate and Nitrate Test Kit
Urządzenia są zgodne z normami ISO 8502-6 ISO 8502-9 i in.
Najprostrze urządzenia do badania profilu podłoża to komparatory Grit lub SHOT-  Stosowane na podłoże przygotowane za pomocą ścierniwa ostrokątnego lub kulistego. Urządzenia są zgodne z ISO 8503- 1 ISO 8503-2 AS 3894.5 ASTM D4417A

Badanie profilu podłoża:

 
Chropowatość lub chropowatość powierzchni – cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej kształtu, lecz przynajmniej o jeden rząd wielkości drobniejsze. Chropowatość w przeciwieństwie do innej podobnej cechy – falistości powierzchni, jest pojęciem odnoszącym się do nierówności o relatywnie małych odległościach wierzchołków. Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału i przede wszystkim od rodzaju jego obróbki.
W budowie maszyn stosuje się dwa parametry (stosuje się więcej parametrów – te dwa można uznać za podstawowe) określające:

Ra  oraz  Rz

Ra- Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej. Jest to średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości  rzędnych profilu wewnątrz odcinka elementarnego. Linia średnia jest teoretyczną linią, przy której suma kwadratów odległości wzniesień i zagłębień jest najmniejsza. Pomiaru dokonuje się na odcinku elementarnym Le określanym przez Polską Normę. Długość odcinka elementarnego zależy od wartości parametru chropowatości i może być równa jednej z sześciu wartości wyrażonych w milimetrach: 25; 8; 2,5; 0,8; 0,25; 0,08.

Rz- Wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu  Rz = [ Yp1+...+ Yp5 + Yv1+..+Yv5 ] / 5
Średnia arytmetyczna wysokość pięciu najwyższych wzniesień ponad linię średnią pomniejszona o średnią pięciu najniższych wgłębień poniżej linii średniej. Rz=Rp+Rv
Chropowatość mierzona jest specjalnymi urządzeniami pomiarowymi zwanymi profilometrami. Większość z produkowanych obecnie urządzeń jest w stanie zmierzyć obydwa parametry. Należy pamiętać że pomiar Rz i Ra jest przeprowadzany zawsze na odcinku.

Rz=Rp+Rv
Rz = [  Yp1+...+ Yp5+ Yv1+..+ Yv5 ] / 5
Wybrane parametry chropowatości według (PN-EN ISO 4287:1999)

Ra
- średnia arytmetyczna rzędnych profilu: średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych wewnątrz odcinka elementarnego.

Rmr(c)
- udział materiałowy profilu: iloraz długości materiałowych elementów profilu nazadanym poziomie c (w µm) i odcinka pomiarowego ln.

RSm -
średnia szerokość elementów profilu: wartość średnia szerokości elementów profiluXs wewnątrz odcinka elementarnego.

Rt
- całkowita wysokość profilu: suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu Zp i
najwi
ększej głębokości wgłębienia profilu Zv wewnątrz odcinka pomiarowego ln.

Rz - najwy
ższa wysokość profilu chropowatości: suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu Zp i głębokości najniższego wgłębienia profilu Zv wewnątrz odcinka elementarnego. Dotyczy odcinka elementarnego lr. W procedurach obliczeniowych Rz zwykle jest uśredniane spośród pięciu wartości w odcinkach elementarnych lri składających się na odcinek pomiarowy ln.

Rzi
(JIS)
- maksymalna wysokość profilu: suma wysokości najwyższego wzniesienia Zp i głębokości najniższego wgłębienia Zv wewnątrz odcinka elementarnego lri.

Rz1max
(JIS)
- maksymalna wysokość chropowatości: największa wartość Rzi spośródpięciu wartości w odcinkach elementarnych lri składających się na odcinek pomiarowy ln.


W
łaściwości parametrów:

Rz1max - maksymalna wysoko
ść chropowatości - użyteczna jest dla powierzchni gdzie ze względu na charakter pracy ważne są miejscowe zmiany, np. uszczelnienia.

Rmr(c
)
- udział materiałowy profilu - użyteczny jest dla powierzchni prowadzących i dla szczelności powierzchni poruszających się po innych.

Rz - najwi
ększa wysokość profilu: użyteczny dla większości powierzchni.
Ra -
średnia arytmetyczna wartości rzędnych profilu, słabo reaguje na miejscowe zmiany a jej wartość nie daje jasnego obrazu stanu powierzchni.
Do pomiaru profilu podłoża służą komparatory Keane Tator, wg ISO 8503 profilometry na odcinku- Elcometer 7061 lub nowy Elcometer 7062
Można także badać profil podłoża za pomocą urządzeń mechanicznych i elektronicznych:
Komparator Keane Tator    komparator wg ISO 8503
AS 3894.5, ASTM D 4417-A, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83),
ISO 8503-1, ISO 8503-2, SSPC PA 17
Profilometr Elcometer 7062 MarSurf PS10 w trakcie pomiaru.
Wszystkie materiały mają jakiś profil powierzchni. W trakcie oczyszczania podłoża profil powierzchni zależy od użytego ścierniwa np. śrut, szlaka,  kulki szklane, woda itp. Materiały kuliste - grit , materiały ostrokrawędziowe -grit.
Shot
Grit
Taśmy replikujące Replica Tape Testex oraz miernik do pomiaru grubości

Elcometer 145 Wózek- rolka dociskowa do zestawu Elcometer 142

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Szukaj na stronach
Do góry